START     KONTAKT
Numer karty
Hasło
 
Przypomnij Hasło
Zarejestruj się
Aktualności
STRONA GŁÓWNA
Partnerzy
Dzienniki Ustaw
Instytucje i urzędy
Oferty Pracy
 

  

Regulamin Mediqus Club

 

 

1. Mediqus Club.

1.1 Mediqus Club stanowi program przeznaczony dla:

A. kadry menadżerskiej, zarządzającej i właścicieli zakładów opieki zdrowotnej.

B. przedsiębiorców prowadzących medyczną działalność gospodarczą

C. lekarzy medycyny, lekarzy stomatologii, pielęgniarek, położnych, farmaceutów, innych pracowników     medycznych oraz najbliższych członków ich rodzin.

D. przedsiębiorców prowadzących pozamedyczną działalność gospodarczą współpracujących z Mediqus Club

E. pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach i firmach będących członkami Mediqus Club.

F. osób fizycznych członków Mediqus Club

1.2 Celem Mediqus Club jest zapewnienie członkom Mediqus Club dostępu do usług i produktów związanych z funkcjonowaniem zakładów opieki zdrowotnej oraz wszelkich innych usług i produktów wynikających z potrzeb członków Mediqus Club na preferencyjnych warunkach.

 

2. Warunki członkostwa.

2.1. Członek Mediqus Club uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

2.2. Członkostwo rozpoczyna się z chwilą akceptacji zgłoszenia do Mediqus Club. W celu wstąpienia do Mediqus Club należy przeczytać i zaakceptować niniejsze Warunki Członkostwa w Mediqus Club.

2.3. Warunkiem wstąpienia do Mediqus Club jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną.

2.4. Po wstąpieniu do Mediqus Club, członek klubu otrzyma pocztą kartę członkowską Mediqus Club.

 

3. Usługi dla Członków Mediqus Club.

3.1. Członkowie Mediqus Club mogą korzystać z usług i ofert zamieszczonych na stronie internetowej www.mediqusclub.pl Usługi i oferty świadczone są na warunkach i zasadach zamieszczonych w witrynie internetowej Mediqus Club.

3.2. W celu skorzystania z usług może zaistnieć konieczność wcześniejszego zapoznania się i zaakceptowania przez członka Mediqus Club warunków i zasad związanych z dodatkowymi usługami przed skorzystaniem z takich usług, zgodnie z informacją zamieszczoną w witrynie internetowej MediqusClub.

3.3. Niektóre spośród świadczonych usług podlegać mogą odrębnej opłacie lub dotyczą określonego produktu, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w witrynie internetowej Mediqus Club.

3.4. Mediqus Club zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych Warunków Członkostwa w Mediqus Club, ogólnych warunków korzystania z witryny, Polityki Prywatności oraz innych powiązanych zasad i warunków w dowolnym czasie, po uprzednim powiadomieniu i poinformowania członków o takowych zmianach lub modyfikacjach poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji dokumentu na stronie internetowej Mediqus Club. Zmiany te i modyfikacje będą uważane za zaakceptowane jeśli członek skorzysta z członkostwa w Mediqus Club i/lub z jakiejkolwiek usługi po zawiadomieniu o takich zmianach lub modyfikacjach, jeżeli w ciągu miesiąca od zawiadomienia nie zgłoszono żadnych pisemnych zastrzeżeń.

 

4. Dane członkowskie, ochrona danych i prywatność członków Mediqus Club.

4.1. Wszelkie dane dotyczące członkostwa oraz informacje przedstawione przez członka Mediqus Club traktowane będą jak poufne.

4.2. Członek Mediqus Club wyraża zgodę na fakt, że jego dane osobowe dotyczące członkostwa w Mediqus Club będą przekazywane i przechowywane w odpowiednich bazach danych Mediqus Club. Dane osobowe związane z członkostwem w Mediqus Club przechowywane będą w bazie danych Mediqus Club, przetwarzane i wykorzystywane dla celów wprowadzenia programu Mediqus Club Członek Mediqus Club może w każdym czasie domagać się dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, zwracając się pisemnie do Mediqus Club, ul. Schweitzera 15, 30-695 Kraków lub też wykorzystując dostęp do swoich danych osobowych w witrynie internetowej Mediqus Club.

4.3. Mediqus Club przestrzega zasad respektowania prywatności członków Mediqus Club. Informacje o charakterze osobistym przekazywane przez daną osobę podczas rejestracji, w trakcie trwania członkostwa lub korzystania z usług związanych z Mediqus Club nie zostaną ujawnione jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej zgody członka Mediqus Club. Członek Mediqus Club wyraża zgodę, aby podmioty powiązane z Mediqus Club, dostawcy usługi i towarów oraz inni podwykonawcy świadczący usługi związane z działalnością Mediqus Club, współpracownicy lub agenci posiadali dostęp do danych członkowskich potrzebnych dla świadczenia określonych usług. Przy tym powyższe podmioty spełniające odnośne funkcje zaakceptowały stosowne zobowiązania dotyczące zachowania poufności przy postępowaniu z danymi osobowymi członka Mediqus Club lub przekazanymi przez niego informacjami.

4.4. Mediqus Club dla potrzeb kontaktów z członkami za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub telefonicznie celem poinformowania o nowych produktach, usługach lub promocjach lub też celem odpowiedzi na pytania członków, załatwienia powierzonych zleceń, zindywidualizowania i rozbudowy witryny internetowej oraz innych usług lub indywidualnego komunikowania się z członkami Mediqus Club przechowuje dane osobowe przekazywane lub uzyskane od członków Mediqus Club w związku ze świadczonymi usługami.

4.5. Członek Mediqus Club wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowych produktach, usługach lub promocjach za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4.6. Mediqus Club może ze swej własnej inicjatywy lub na życzenie członka, uzupełnić, sprostować lub też usunąć jakiekolwiek niepełne, niezgodne lub nieaktualne dane osobowe przechowywanie przez Mediqus Club w związku z działalnością Mediqus Club


5.  Karta magnetyczna członka Mediqus Club, hasło i zabezpieczenie. Korzystanie z Mediqus Club.

5.1. Po wstąpieniu do Mediqus Club każdy członek otrzymuje kartę magnetyczną Mediqus Club Professional

5.2. Członek Mediqus Club odpowiedzialny jest za aktualizację swoich danych członkowskich, w celu umożliwienia odpowiedniej i rzetelnej obsługi.

5.3. Członek Mediqus Club oświadcza, że nie będzie wykorzystywać usług i produktów w celach niezgodnych z prawem lub bez należytej autoryzacji, tj. w celach, które mogą naruszać prawa własności, takie jak prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnicę handlową lub zobowiązania o zachowaniu poufności.

5.4. Czynności wykonane przez członka Mediqus Club w trakcie korzystania z witryny Mediqus Club za pomocą ważnego identyfikatora lub haseł, uznawane są przez Mediqus Club za wykonane przez uprawnionego członka, o ile nie zostanie przedstawiony wyraźny dowód przeciwny.

5.5. Jeśli którykolwiek z identyfikatorów lub haseł członka Mediqus Club zostanie naruszone lub jeśli członek Mediqus Club dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym wykorzystaniu swojego konta członkowskiego lub o jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa, członek Mediqus Club zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Medigus Club. 

 

6. Wypowiedzenie członkostwa.

6.1. Członek posiadający kartę Mediqus Club Professional może w dowolnym czasie wypowiedzieć członkostwo w Mediqus Club i tym samym wycofać zgodę na użytkowanie i przetwarzanie danych osobowych, pisząc na adres kontaktowy podany punkcie 4.2 lub wysyłając e-mail przekazując pełne nazwisko i imię oraz numer karty członkowskiej Mediqus Club.

6.2. Mediqus Club może wykluczyć członka z Mediqus Club lub ograniczyć dostęp do części lub wszystkich usług Mediqus Club bez lub za wcześniejszym powiadomieniem, w przypadku gdy członek Mediqus Club naruszy którykolwiek z niniejszych Warunków Członkostwa w Mediqus Club, ogólne warunki korzystania z witryny, Politykę Prywatności lub jakiekolwiek warunki i zasady związane z innymi usługami, lub złoży nieprawdziwe oświadczenie lub też w inny sposób postępować będzie niewłaściwie. Mediqus Club może wypowiedzieć członkostwo także w przypadku jeśli program Mediqus Club nie będzie kontynuowany lub też może go zastąpić innym programem według własnego uznania.

6.3. Członkostwo wygaśnie z chwilą przesłania przez Mediqus Club wypowiedzenia członkostwa w Mediqus Club. Mediqus Club prześle wypowiedzenie na przekazany przez członka adres pocztowy lub e-mailowy. Mediqus Club nie jest zobowiązany do przekazania wypowiedzenia w przypadku, gdy nie dostarczono takich informacji lub są one nieścisłe, wypowiedzenie będzie skuteczne bez powiadomienia.

 

7. Ograniczenie odpowiedzialności i ograniczona gwarancja.

7.1. Mediqus Club nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych ani ich bezbłędnego funkcjonowania.

7.2. Mediqus Club nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak dostępu do witryny Mediqus Club. Mediqus Club nie odpowiada za opóźnienia, utratę danych ani za szkody powstałe w czasie transmisji danych z witryny do członka Mediqus Club.

7.3. Mediqus Club nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, ogłoszeń i ofert handlowych  umieszczonych na stronie internetowej Mediqus Club.

 

 

                                                        Dr Jerzy Radziszowski

                                                         Prezes Mediqus Club